Welsh march for independence taking place before general election

  • Post last modified:June 4, 2024
  • Reading time:6 mins read


YesCymru has launched a promotional video on social media, drawing inspiration from Merched Beca, three weeks ahead of the upcoming Welsh March for Independence in Carmarthen, Wales on 22 June:

One of the most notable events of the Rebecca Riots was a march in Carmarthen in June 1843, where thousands of protesters rallied under the banner “Cyfiawnder a Charwyr Cyfiawnder Ydym Ni Oll” (Justice and Lovers of Justice Are We All).

Welsh march for independence

A large banner featuring artwork by artist Meinir Mathias, which includes the aforementioned quote, will lead the March for Independence in Carmarthen on 22 June.

This will be the first march held in the old county of Dyfed, in the south-west and builds on the momentum from previous marches held across Wales since 2019, including Caernarfon, Merthyr, Wrexham, Bangor, Swansea and twice in Cardiff, where thousands have marched for an independent Wales.

Supporters are invited to gather at Carmarthen Park from 11am, with the march starting at 1pm. Marchers are encouraged to bring flags, banners, whistles, drums, and, above all, their family and friends.

Over the weekend, supporters also gathered at Carmarthen Park to display a large banner promoting the march before going door-to-door to hand out leaflets.

Supporters have been distributing leaflets throughout Carmarthenshire and beyond for weeks. By the date of the march, over 50,000 leaflets will have been distributed.

Speaking on behalf of the organisers, Aled Williams of YesCymru Caerfyrddin said:

Embodying the courage and spirit of Merched Beca, we invite all supporters of an independent Wales to join us on June 22nd for the March for Independence in Carmarthen! We will be gathering at Carmarthen Park from 11am, with the march starting at 1pm. Bring your posters, flags, banners and drums—bring your passion, your family, and your friends. Let’s make our voices heard as we march together ‘all under one banner’ for a brighter future for all who call Wales home.

The Welsh March for Independence in Carmarthen on 22 June is jointly organised by YesCymru and AUOBCymru. YesCymru and AUOBCymru are volunteer-led grassroots organisations dedicated to advancing the cause of an independent Wales.

More information about the Welsh March for Independence in Carmarthen, including updates and other details, will soon be available on the websites of YesCymru (www.yes.cymru) and AUOBCymru (www.auob.cymru).

Additionally, people can stay connected through social media channels using the hashtags #AUOBCaerfyrddin, #indyWales, and #Annibyniaeth.

Welsh language version:

Dair wythnos cyn Gorymdaith Annibyniaeth Caerfyrddin a gynhelir ar 22 Mehefin, mae YesCymru wedi lansio fideo wedi’i ysbrydoli gan derfysg Merched Beca i hyrwyddo’r digwyddiad ar y cyfryngau cymdeithasol:

Un o ddigwyddiadau amlycaf yn hanes Merched Beca oedd gorymdaith fawr yng Nghaerfyrddin ym mis Mehefin 1843, lle gwnaeth miloedd o brotestwyr ymgynnull dan y faner “Cyfiawnder a Charwyr Cyfiawnder Ydym Ni Oll”.

Bydd baner fawr o waith celf gan yr artist Meinir Mathias, sy’n cynnwys y dyfyniad uchod, yn arwain yr Orymdaith dros Annibyniaeth yng Nghaerfyrddin ar 22 Mehefin.

Hon fydd yr orymdaith gyntaf i’w chynnal yn hen sir Dyfed, yn y de-orllewin ac mae’n adeiladu ar y momentwm o orymdeithiau blaenorol a gynhaliwyd ledled Cymru ers 2019, gan gynnwys Caernarfon, Merthyr, Wrecsam, Bangor, Abertawe a dwywaith yng Nghaerdydd, lle mae miloedd. wedi gorymdeithio dros Gymru annibynnol.

Gwahoddir cefnogwyr i ymgynnull ym Mharc Caerfyrddin o 11am, gyda’r orymdaith yn dechrau am 1pm. Anogir gorymdeithwyr i ddod â baneri, baneri, chwibanau, drymiau, ac, yn anad dim, eu teulu a’u ffrindiau.

Yn ogystal, ymgasglodd cefnogwyr ym Mharc Caerfyrddin dros y penwythnos i arddangos baner fawr yn hyrwyddo’r digwyddiad cyn mynd o ddrws i ddrws i ddosbarthu taflenni yn yr ardal.

Mae cefnogwyr wedi bod yn dosbarthu taflenni ledled Sir Gâr a thu hwnt ers wythnosau. Erbyn dyddiad yr orymdaith, bydd dros 50,000 o daflenni wedi’u dosbarthu.

Yn siarad ar ran y trefnwyr, dywedodd Aled Williams ar ran YesCymru Caerfyrddin:

Gan ymgorffori dewrder ac ysbryd Merched Beca, rydym yn gwahodd holl gefnogwyr annibyniaeth i ymuno â ni ar 22 Mehefin ar gyfer Gorymdaith Annibyniaeth yng Nghaerfyrddin! Byddwn yn ymgynnull ym Mharc Caerfyrddin am 11am, gyda’r orymdaith yn dechrau am 1pm. Dewch â’ch posteri, baneri a drymiau—dewch â’ch angerdd, eich teulu, a’ch ffrindiau. Gadewch i ni sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed wrth i ni orymdeithio gyda’n gilydd ‘pawb dan un faner’ dros ddyfodol gwell i bawb sy’n byw yng Nghymru

Trefnir Gorymdaith Annibyniaeth Caerfyrddin ar 22 Mehefin ar y cyd rhwng YesCymru ac AUOBCymru. Sefydliadau llawr gwlad yw YesCymru ac AUOBCymru sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr ac sy’n ymroddedig i hyrwyddo achos Cymru annibynnol.

Bydd rhagor o wybodaeth am yr Orymdaith dros Annibyniaeth yng Nghaerfyrddin, gan gynnwys diweddariad a manylion eraill, ar gael yn fuan ar wefannau YesCymru (www.yes.cymru) ac AUOBCymru (www.auob.cymru).

Gall pobl gael y wybodaeth ddiweddaraf ar y cyfryngau cymdeithasol trwy chwilio am hashnodau #yesCymru, #AUOBCaerfyrddin, #indyWales ac #Annibyniaeth.

Featured image via Yes Cymru

Source link